KÖLDMEDIELISTA
blueline.gif (2908 bytes)

Det är ett fåtal köldmedier som helt dominerar marknaden och som är intressanta för flertalet anläggningar. Det figurerar dock ett stort antal köldmedier som ofta saknar kommersiellt intresse eller som används i t ex lågtemperatur anläggningar. Det uppstår med jämna mellanrum diskussioner om det ena eller det andra ämnet. Många dyker upp gång på gång och presenteras som patentlösningar. Bakgrunden till detta är att det inte finns något köldmedium som uppfyller alla krav i alla applikationer. Det blir alltid en avvägning mellan olika egenskaper. Det är också nödvändigt att hitta köldmedier som är en bra kompromiss i ett breda användningsområden. Det är ur servicesynpunkt omöjligt att ha ett för stort antal medier.
Önskvärda egenskaper:
Miljövänligt
    Ingen ozonpåverkan
    Ingen växthuseffekt
    Energieffektivt
    Sakna andra negativa effekter på den yttre miljön i produktion, användning och destruktion
Säkert i närmiljön
    Icke brännbarhet
    Icke giftigt
Goda Tekniska Egenskaper
    Kemiskt stabilt
    Kompatibelt med oljor, elastomerer och övriga material i systemen
Prisvärt

Listan är uppdelad i ett antal sektioner (ASHRAE är den amerikanska branschorganisation som internationell klassificering baseras på):
Klassade köldmedier med R-nummer tilldelade av ASHRAE
        1. Klassade HFC medier
        2.   ASHRAE Klassade kolväten
        3.    Övriga ASHRAE klassade medier

Ej ASHRAE Klassade medier

En separat R22 alternativ lista

Klicka på den lista som önskas och/eller utnyttja söksidan för att söka efter ett speciellt köldmedium och hitta ev. utförligare information

CFC är fullständigt halogenerade kolväteföreningar med klor som har stark inverkan på ozonskiktet.
Anläggningar med CFC får inte nyttjas yrkesmässigt i Sverige.

HCFC är (ofullständigt) halogenerade kolväteföreningar med klor som påverkar nedbrytningen av ozonskiktet i mindre utsträckning än CFC. 
HCFC
får inte fyllas på i anläggningar i Sverige.

HFC är (ofullständigt) halogenerade föreningar som inte innehåller klor och därmed inte påverkar ozonskiktet. HFC har en markant inverkan på växthuseffekten och utsläppen skall minimeras.

HC är kolväteföreningar med endast kol och väte t ex propan och iso-butan. Dessa föreningar orsakar inte skador på den yttre miljön men är brandfarliga och åtgärder för att minimera riskerna skall vidtas..

Köldmedielista Medier med R-nummer

         
Alternativ Varumärken Består av,  
(blandnings %)
Ersätter GWP rel CO2, Konvertering= K,    Nya =N Kommentarer

R11 (CFC)

Freon, Arcton, Frigen

4000

R12 (CFC)

Freon, Arcton, Frigen

8500

R22* (HCFC)

Freon, Arcton, Frigen, m fl R22 R12, 502 1700, K, N

R123* (HCFC)

Suva, m fl R123 R11 K, N lägre tox gränsvärde än övriga

R23

Suva m fl

R23 R13, 13B1, 503 11700, K, N, lågtemperaturköldmedium

R134a

Suva, Klea m fl R12 1300, K, N

R227ea

R12 K?, Dålig prestanda i många applikationer

R236fa

R114 8000, K, N

R290 (HC)

Propan se kolvätelistan

R401A*,  (HCFC)

Suva MP39, MP66, MP52 R22/R152a/R124a (MP39 53/13/34) R12 1080,K, MP39 allmänt R12 alternativ, ,

R401B*, (HCFC)

Suva MP66 R22/R152a/R124a, (MP66 61/11/28) R12 1190, MP66 för lågtemp applikationer

R401C*, (HCFC)

Suva MP52 R22/R152a/R124a, (MP52 33/15/52) R12 830, MP52 för mobil luftkonditionering

R402A*, (HCFC)

Suva HP-80 R125/R290/R22, (HP80 60/2/38) R502 K

R402B*, (HCFC)

Suva HP-81 R125/R290/R22,  (38/2/60) R502 K

R403A*,**  (HCFC)

Isceon 69-S R290/R22/R218, (5/75/20) R503, (13, 13B1) 2680, innehåller R218 som är ett FC-ämne**

R403B*,**  (HCFC)

Isceon 69-L R290/R22/R218, (5/56/39)

R503, (13, 13B1)

3680, är använt i första hand i kyltransportbilar från Thermoking. Alternativ till R502 innehåller R218 som är ett FC-ämne**

R404A

Suva HP-62, Klea m fl R125/R143a/134a, (44/52/4) R502 3260, K, N

R406A* (HCFC)

GHG-12, McCool R22/R600a/R142b, (55/4/41) R12, 500 1760, K

R407A

Klea 60 R32/R125/R134a, (R407A 20/40/40) R502 1770, K, N, Glide kan påverka
R407A, R407B Klea 61 R32/R125/R134a, (R407B 10/70/20) R502 2285, K, N, Glide kan påverka
R407C SUVA 9000, Klea 66 R32/R125/R134a, (23/25/52) R22 1525, K, N, (Glide 4-6 K)kan påverka
R407D R32/R125/R134a, (15/15/70)
R407E R32/R125/R134a, (25/15/60)
R408A*, (HCFC) FX10, (HCFC Blend Epsilon) R125/R143a/R22, (7/46/47) R502 3050, K
R409A*, (HCFC) FX56 R22/R124/142b, (60/25/15) R12 1440, K
R409B*, (HCFC) R22/R124/142b, (65/25/10) R12 1430, K
R410A SUVA 9100, AZ20 R32/R125, (50/50) R22 1725, N
R410B R32/R125, (45/55) R22 1835, N

R411A*, (HCFC)

G2018A R22/R152a/R1270, (87,5/11/1,5) R22 1503, K, N

R411B*, (HCFC)

G2018B R22/R152a/R1270, (94/3,3) R502 1602

R412A*,**, (HCFC)

TP5R R22/R218/R142b R500 2040, K

R413A**

Isceon 49 R134a/R218/R600a 1770

R414B*, (HCFC)

R22/R124/R600a/R142b, (50/39/1,5/9,5) K

R416A*, (HCFC)

Meforex DI24 R134a/R124/R600 R12 K, Mobil AC kyltransporter
R417A Isceon 59 R134a/R125/R600 R22 K R600 löser sig i oljan och sänker viskositeten se separat artikel, (Glide ca 3-5 K)
R418A, (HCFC)   R290/22/152a
(1.5%/96%/2.5%)
  A2

R419A

Forane FX90  R125/134a/R-E170
(77%/19%/4%)

R22

K, A2, (Glide ca 2-4 K)

R507

AZ-50 R125/143a, (50,50) R502 3800, K, N, liknar R404A

R508A **

Klea 5R3 R23/R116 (39/61) R13, 13B1, 503 10175, K, N, lågtemperatur

R508B **

Suva 95 R23/R116 (46/54) R13, 13B1, 503 10350, K, N, lågtemperatur

R509 *,**, (HCFC)

TP5R2 R22/R218 (46/54) R502 4668

Kolväten med ASHRAE nummer

R170 (HC) Etan C2H6 R13, R503 Grupp 3
I huvudsak endast aktuellt för nya anläggningar då säkerhets åtgärder krävs för att undvika explosionsrisk

R290 (HC)

Propan
Care 40
C3H8 R22 "
R600 (HC) Butan C4H10 "
R600a (HC) Isobutan,
Care 10
C4H10 R12 "
R1270 (HC) Propen,
Care 45
C3H6 R22 "

Övriga klassade köldmedier

R744

Koldioxid CO2 13, 13B1, 503 K, N
R717 Ammoniak NH3 12, 22, 502 N
R718 Vatten H2O

Icke ASHRAE klassade blandningar
(många saknar kommersiellt intresse men dyker upp i diskussionen). De som jag känner till att de är kommersiellt nyttjade i Europa och/eller Sverige och har ett distributionsnät är märkta med blå text

- ADAK 12 or 29 HC blandning ADAK 12 innehåller olja
- ARI Intercity R32/R125/R134A, (10/70/20)
- AZLT ? R503 Utvecklingsprodukt, Lågtemperatur
- Care 30 (HC) Isobutan/propan blandning R12 Kommersiellt använd i Europa
Liknar R12 i tryck och kapacitet
- Care 50 (HC) Propan/etan R22 Kommersiellt använd i Europa
Etan tillsatt för att mer likna R22 än ren propan
- Daikin Blend R23/32/R134a R22 liknar FX220
- Duracool 12a (HC) Kolväteblandning
- Freeze 12 12 K, N
- Freezone (HC) R290/R600a/R600, (59/39/2)
- FRIGC FR-12 R12, 500 K, N
- FX220 R23/R32/R134a, (3/25/72) R22 liknar Daikin Blend
- GHG-X4*, Autofrost, Chill-it R22/R124/R600a/R142b, (51/28,5/4/16,5) R12, 500 K, N
- GHG-X5 R12, 500 K, N
- GHG-HP R12 K, N
- HC12 (HC) R290/R600a/R600/övr. HC, (49/11/38/2)
- Hot Shot,  New Hot Shot R22/R124/R600a/R142b, (55/24/3/18, new 50/39/1,5/9,5 R12, 500 K, N
- Ikon 12 R152a/R13I1, (25/75) R12 K,N
Isceon 29 R125/R134a/600 R22 i "Chillers" K
Isceon 39TC R12 i turbo komp. K
Isceon 79 R125/R134a/600 R502 K
Isceon 89 R125/R218/R290 R13B1
- "Kar Kool" Samma som Hot Shot R12
- NARM-502 R13, 13B1, 503 K, N
- OZ12 (HC) R290/R600a/R600, (58/12/30)
- R176 R22/R142b/R12, (23/62/15) R12 K
- RB276 HFC/HCFC R12 K, N
Solpower SP34E R134a/R290/Etanol
( 98.3%, 0.5%, 1.2% not verified composition and not to my knowledge published by supplier March 2001)
R12 K
- XF R23/R134a R22
- R22*/R142b* R12 K, N
         

* Ämnen som innehåller HCFC t ex R22 får ej fyllas på i anläggningar efter den 31/12 2001.

** FC är fullständigt halogenerade kolkedjor med extremt lång atmosfärisk livslängd. Svenska Naturvårdsverket motsätter sig att dessa används i annat än lågtemperatursystem där installerade mängder är små och andra alternativ ofta saknas t ex R218,

Grön text visar de köldmedier som dominerar den svenska (och världsmarknaden) och bedöms vara medier som kommer finnas tillgängliga från ett flertal leverantörer i framtiden.

_____________________________________________________

 

R22 Alternativ

Alternativ

Varumärken

Innehåller Ersätter

Kommentarer

R410A

AZ-20, Suva 9100, Puron R125/R32 R22 N

R407C

Suva 9000,
Klea 66
  R22 R, N

R404A

SUVA HP62 R143a/R125/R134a R22 K, N Främst frys- applikationer och anläggningar där "glide" skapar problem

R507

AZ-50 R143a/R125 R22 K, N se R404A

R417A

Isceon 59 R134a/R125/R600   K R600 löser sig i oljan och sänker viskositeten se separat artikel

R717 Ammoniak kompressor driven kyla

    R22 N
R717/H2O Ammoniak vatten, absorption     R22 N
         
         
         
         

K = konvertering,  N = Nya anläggningar

_____________________________________________________