Kyldatorn ETM 2000
blueline.gif (2908 bytes)

Kyldatorn utvecklades i ett samarbete mellan mätföretaget ETM och värmepumpföretaget Energihuset under mitten på 80 talet. Utrustningen kan användas på de flesta kyl- och värmepumpanläggningar. Genom att anläggningen endast utnyttjar befintliga mätuttag och inte kräver ingrepp i varken rörsystemen kan uppkoppling ske snabbt.

wpe43987.gif (101332 bytes) Klicka på bilden för att läsa mer data om Kyldatorn

Alla resultat beräknas och presenteras direkt på såväl display som printer vilket möjliggör direkta åtgärder och utvärdering av dessa.

Metoden är patenterad i många länder och har fått stor spridning som en praktisk fältmätningsmetod med hög tillförlitlighet.

Statens provningsanstalt gjorde en utredning för Byggforskningsrådet som presenterades i en rapport (Rapport R4:1989).

 

Sammanfattning av Byggforskningsrådet Rapport R4:1989

skriven av Per Fahlén och Kent Johansson Statens Provningsanstalt, Borås

REFERAT

I samband med garantikontroll och statusbestämning av installerade värmepumpar finns ett mycket stort behov av enkla och snabba metoder för utvärdering. En metod har föreslagits där utvärderingen kan ske med hjälp av mätningar i köldmediekretsen (tryck och temperatur) samt bestämning av eleffekt. Detta medför att man kommer ifrån det dyraste momentet, flödesmätningen, i en normal energimätning. En firma, ETM Mätteknik, har tagit fram en portabel utrustning som klarar denna typ av mätningar. Projektet har avsett att avgöra om förenklad prestandamätning på värmepumpar genom mätningar i köldmediekretsen är möjlig och i så fall med vilken osäkerhet.

Mätningar har gjorts på ett antal värmepumpar dels i laboratorium och dels i befintliga anläggningar. Med en provrigg kunde köld- och värmebärartemperaturerna styras med hög noggrannhet. Enligt metodens teori kan värmefaktorn beräknas med hjälp av två tryckmätningar och tre temperaturmätningar och med hjälp av den uppmätta eleffekten kan sedan den avgivna värmeeffekten beräknas. Förutsättningen är vissa antaganden beträffande kompressorverkningsgraden.

Resultaten av mätningarna visar att den provade utrustningen i de flesta fall klarat att bestämma värmefaktorn inom + 5% av det korrekta värdet. Detta resultat stämmer väl med de teoretiska bedömningar som gjorts.

Undersökningarna visar vidare att metoden inte ar beroende av vare sig överhettning, underkylning, förångningstemperatur eller kondenseringstemperatur under förutsättning av överhettning och underkylning är tillräckligt stora.